สมัครเล่นจีคลับ เล่น Royal Online V2 โปรไฟล์นี้

สมัครเล่นจีคลับ โปรไฟล์นี้ไม่มีอคติและเป็นการเผยแพร่แบบชำระเงิน WSCF ได้รับการชดเชยสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทในนามของบริษัทหนึ่งแห่งหรือมากกว่าที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ Chimera Technology Corp. (OTC อื่นๆ:CMRD): ปีที่แล้ว WSCF ได้รับการชดเชยเก้าหมื่นหุ้นโดยบุคคลที่สาม (Alex Consulting Inc) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและสามแสน 11,000 หุ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (OTC อื่นๆ: กศน.) เมื่อเร็วๆ นี้ WSCF ได้รับการชดเชยหนึ่งแสนสี่หมื่นหุ้นโดยบุคคลที่สามคนเดียวกัน (Alex Consulting Inc) สมัครเล่นจีคลับ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและอาจดำรงตำแหน่งสำคัญในหุ้น สำหรับบริการที่มีให้รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ WNSA ขายหุ้นได้ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งแสนสี่หมื่นหุ้น ณ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ แต่ตั้งใจที่จะขายหุ้นเพิ่มในทันที WSCF อาจได้รับหุ้นของบริษัทที่มีประวัติในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ WSCF อาจขายหุ้นบางส่วนหรือใดๆ ในบริษัทโปรไฟล์ที่ถือโดย WSCF ทันที และอาจขายหุ้นในบริษัทโปรไฟล์ที่ถือโดย WSCF ก่อนหน้านี้ บริการของ WSCF สำหรับบริษัทอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ WSCF จะทำกำไรได้เมื่อขายหุ้นของบริษัทในบริษัท นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัทของ WSCF อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น คำอธิบายตลาดโดย Sonja Rudd WSCF อาจขายหุ้นบางส่วนหรือใดๆ ในบริษัทโปรไฟล์ที่ถือโดย WSCF ทันที และอาจขายหุ้นในบริษัทโปรไฟล์ที่ถือโดย WSCF ก่อนหน้านี้ บริการของ WSCF สำหรับบริษัทอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ WSCF จะทำกำไรได้เมื่อขายหุ้นของบริษัทในบริษัท นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัทของ WSCF อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น คำอธิบายตลาดโดย Sonja Rudd WSCF อาจขายหุ้นบางส่วนหรือใดๆ ในบริษัทโปรไฟล์ที่ถือโดย WSCF ทันที และอาจขายหุ้นในบริษัทโปรไฟล์ที่ถือโดย WSCF ก่อนหน้านี้ บริการของ WSCF สำหรับบริษัทอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ WSCF จะทำกำไรได้เมื่อขายหุ้นของบริษัทในบริษัท นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัทของ WSCF อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น คำอธิบายตลาดโดย Sonja Rudd

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้นตามการรักษาความปลอดภัย บทบัญญัติของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” อธิบายถึงความคาดหวัง แผน ผลลัพธ์ หรือกลยุทธ์ในอนาคต และมักนำหน้าด้วยคำต่างๆ เช่น “อาจ” “อนาคต” “แผน” หรือ “แผน” “จะ” หรือ “ควร” “คาด” “คาด” “ร่าง” “ในที่สุด” หรือ “คาดการณ์” คุณได้รับคำเตือนว่าข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้เกิดสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุในรายงานประจำปีของบริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และการยื่นอื่นๆ ของบริษัทดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ WSCF ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และการยื่นเอกสารอื่นๆ บริษัทกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ WSCF ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และการยื่นเอกสารอื่นๆ บริษัทกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ WSCF ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ WSCF ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ WSCF ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าวMIDDLESEX สหราชอาณาจักร 11 ก.พ. 2547 (PRIMEZONE) — บริษัท BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC:

– การเติบโตของสมาชิก DTH สุทธิในไตรมาส 193,000 ถึง 7.2
ล้าน

– รายได้รวมเพิ่มขึ้น 17% เป็น 1,766 ล้านปอนด์

– กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษ
เพิ่มขึ้น 84% เป็น 283 ล้านปอนด์

– กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้น 57% เป็น 401 ล้านปอนด์

– กำไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 130 ล้านปอนด์จาก 12 ล้านปอนด์

– กำไรต่อหุ้นก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษเพิ่มขึ้น
ถึง 8.4 เพนนี

– การคืนเงินปันผลโดยจ่ายระหว่างกาล 2.75 เพนนีต่อ
แบ่งปัน
James Murdoch ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร British Sky Broadcasting Group plc กล่าวว่า:

“ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยโมเมนตัมที่ดี สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และแผนงานเต็มรูปแบบ”

วันนี้จะมีการนำเสนอต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนในเวลา 10.00 น. ที่ Gibson Hall, 13 Bishopsgate, London, EC2N 3BA และต่อสื่อมวลชนเวลา 11.30 น. ที่สถานที่เดียวกัน

วันนี้จะมีการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักวิเคราะห์ของสหรัฐฯ เวลา 09:30 น. (EST) รายละเอียดของการโทรนี้ได้ถูกส่งไปยังสถาบันต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาแล้ว และสามารถรับได้จาก John Sutton ที่ Taylor Rafferty ที่ +1 212 889 4350

เว็บคาสต์สดของงานนำเสนอที่นักวิเคราะห์ร่วมกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะสามารถใช้ได้ในวันนี้เว็บไซต์ของ บริษัท สกายซึ่งอาจจะพบได้ที่www.sky.com/corporate

ภาพรวม

Sky มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในช่วงหกเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (“ช่วงเวลา”) โดยยังคงให้รายได้เติบโตเป็นเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในการดำเนินงาน รายได้รวมสำหรับงวดดังกล่าวอยู่ที่ 1,766 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 17% ในช่วงหกเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 (“ช่วงเปรียบเทียบ”) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 9% เป็น 1,483 ล้านปอนด์ . กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษเพิ่มขึ้นเป็น 283 ล้านปอนด์ ซึ่งสร้างอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษ 16% เพิ่มขึ้นจาก 10% ในช่วงเวลาเดียวกัน

กำไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 118 ล้านปอนด์ในช่วงเทียบเคียงเป็น 130 ล้านปอนด์ กำไรต่อหุ้นก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษเพิ่มขึ้นเป็น 8.4 เพนนีจาก 5.1 เพนนีในช่วงเวลาเปรียบเทียบ หนี้สุทธิลดลง 346 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 759 ล้านปอนด์ ซึ่งลดลงกว่า 1 พันล้านปอนด์ เนื่องจากการกู้ยืมสุทธิสูงสุดที่ 1.833 พันล้านปอนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2.75 เพนนีต่อหุ้น

การตรวจสอบการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จำนวนผู้ใช้บริการดาวเทียมดิจิทัลแบบ direct-to-home (“DTH”) ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์อยู่ที่ 7,208,000 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 193,000 รายในช่วงสามเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (“ไตรมาส” ). ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนนี้ Sky ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของสมาชิก DTH แปดล้านคนภายในสิ้นปีปฏิทิน 2548 คุณภาพสมาชิกยังคงแข็งแกร่งโดย 55% ของสมาชิก DTH ทั้งหมดใช้แพ็คเกจ Sky World ระดับบนสุดเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลา.

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ที่ใช้ช่อง Sky อย่างน้อยหนึ่งช่องเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 13 ล้านคนในไตรมาสนี้ โดยมีจำนวนครัวเรือนที่สมัครใช้บริการโทรทัศน์ผ่านเคเบิลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นับเป็นครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กว่า 50% สามารถเข้าถึงช่อง Sky ได้ตั้งแต่หนึ่งช่องขึ้นไป โดยได้แรงหนุนจากจำนวนสมาชิก DTH ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนครัวเรือนที่รับชมช่องรายการฟรีมากขึ้น บริการดิจิทัล ฟรีวิว

การปั่น DTH สำหรับปีจนถึงปัจจุบัน (รายปี) เท่ากับ 9.4% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ทำสำเร็จในช่วงเวลาเปรียบเทียบ

รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อสมาชิก DTH (ARPU) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 369 ปอนด์ เพิ่มขึ้น 5% ในช่วงสามเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และสูงกว่า ARPU 3 ปอนด์สำหรับไตรมาสก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 จะมีผลใน ARPU ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีงบการเงินนี้

จำนวนสมาชิก Sky+ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว นับตั้งแต่เปิดตัวแคมเปญการตลาดในเดือนตุลาคม 2546 ซึ่งแตะ 250,000 รายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีการเพิ่มลูกค้า Sky+ ใหม่ทั้งหมด 129,000 รายในไตรมาสนี้ ทำให้ Sky บรรลุเป้าหมายได้อย่างสะดวกสบาย จากสมาชิก 315,000 รายภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2547 ลูกค้า Sky+ มีแนวโน้มสูงที่จะสมัครรับแพ็คเกจพรีเมียม โดยมากกว่า 75% ของผู้สมัครสมาชิก Sky+ ใหม่จะได้รับแพ็คเกจ Sky World ซึ่งเป็นแพ็คเกจระดับบนสุดของ Sky ระดับความพึงพอใจสำหรับ Sky+ นั้นสูงมาก โดยมีลูกค้า 9 ใน 10 คนบอกว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะแนะนำ Sky+ ให้เพื่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีผู้ใช้บริการ Extra Digibox จำนวน 237,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

การเขียนโปรแกรม

ช่องสัญญาณภาคพื้นดินหลัก BBC1 และ ITV1 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2546 โดยมีส่วนแบ่งการรับชมร่วมกัน ตามตัวเลขการรับชมของ BARB ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งลดลงต่ำกว่าระดับ 50% เป็นครั้งแรก การดูหลายช่องยังคงเติบโตทุกปี และส่วนแบ่งการรับชมหลายช่องแซงหน้าส่วนแบ่งของ ITV1 เป็นครั้งแรกในรอบหกเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

Sky News ยังคงเป็นผู้บุกเบิกเทคนิคการรายงานข่าวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ดังที่แสดงในการรายงาน Hutton Inquiry ด้วยการสร้างใหม่ทุกคืนทำให้ผู้ชมสามารถติดตามการนำเสนอหลักฐานได้อย่างเต็มที่ Sky News ยังคงเป็นช่องข่าวทางเลือกในช่วงข่าวสำคัญ

Sky One ยังคงปรับปรุงตารางเวลาอย่างต่อเนื่องและประกาศในเดือนธันวาคม 2546 ว่าได้รับสิทธิ์ในการออกอากาศในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์สำหรับซีซันที่สามของซีรีส์ดราม่าที่ประสบความสำเร็จ ’24’ ปีใหม่ได้เห็นการเปิดตัวของ Nip/Tuck ซึ่งได้รับเสียงไชโยโห่ร้องอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาและได้เปิดตัวที่ประสบความสำเร็จบน Sky Sky One และ Sky One Mix ยังคงสร้างกลุ่มผู้ชมที่แข็งแกร่งในหมู่เด็กอายุ 16-34 ปี

ช่อง Sky Sports ออกอากาศกีฬาหลายชั่วโมงมากกว่าที่เคยเป็นมาในปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ทำให้ส่วนแบ่งการรับชมของ Sky Sports ในบ้านหลายช่องเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ในช่วงเวลาดังกล่าว Sky อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากโปรไฟล์ที่สูงขึ้นของ Rugby Union ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์หลังจากชัยชนะ Rugby World Cup ของอังกฤษในเดือนพฤศจิกายน 2546 โดยเริ่มสัญญาสามปีสำหรับการแข่งขัน Rugby Union ในยุโรปที่ Heineken Cup ในเดือนธันวาคม 2546 Sky Sports มีสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันห้านัดจากแต่ละรอบแรกโดยเฉพาะ เพิ่มความครอบคลุมของการแข่งขันซูริกพรีเมียร์ชิพในประเทศ การแข่งขันระดับนานาชาติในฤดูใบไม้ร่วงของอังกฤษ และรักบี้ในซีกโลกใต้

ผู้ชม Rugby League เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์สำหรับ Super League Play-Offs ในไตรมาสนี้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Sky Sports ได้ประกาศว่าได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด Super League และเกม Rugby League ระดับนานาชาติในอีกห้าปีข้างหน้า

ทัวร์คริกเก็ตนานาชาติของอังกฤษไปยังศรีลังกาและบังคลาเทศ ซึ่งแสดงสดโดยเฉพาะ ยังเป็นไฮไลท์ของสกายสปอร์ตในไตรมาสนี้ และด้วยทัวร์เหล่านี้ คริกเก็ตนานาชาติได้ออกอากาศทางสกายโดยเฉพาะในทุกเดือนของปีปฏิทิน 2546 สกายสปอร์ตยังจะแสดงการทดสอบของอังกฤษและการแข่งขันคริกเก็ตหนึ่งวันในเวสต์อินดีสในเดือนมีนาคม 2547 เท่านั้น

Sky Sports ดึงดูดผู้ชมที่แข็งแกร่งสำหรับการรายงานข่าวครั้งแรกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ โดยมีผู้ชมในบ้านเฉลี่ย 1.8 ล้านคนที่บันทึกในคืนวันพุธในทุกเกม โดยได้รับแรงหนุนจากบริการอินเทอร์แอคทีฟที่เป็นเอกลักษณ์ของ Sky ซึ่งให้ตัวเลือกแก่ผู้ชมระหว่างแปดคน ถ่ายทอดสดการแข่งขันพร้อมกัน สโมสรจากอังกฤษที่ผ่านเข้ารอบทั้งสามทีม ได้แก่ อาร์เซนอล เชลซี และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ซึ่งจะเริ่มในเดือนนี้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศว่าสกายประสบความสำเร็จในการประมูลชุดถ่ายทอดสดฟุตบอลเอฟเอพรีเมียร์ลีก (“FAPL”) ทั้งสี่ชุดจากฤดูกาล 2004/05 ถึงฤดูกาล 2006/07 ของสหราชอาณาจักร จากการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการขายสิทธิ์โดย FAPL คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับการประมูลครั้งล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศข้อตกลงชั่วคราวกับ FAPL และกับ Sky ซึ่ง Sky ได้ตกลงที่จะเสนอให้อนุญาตช่วงเกมสดสูงสุดแปดเกมในแต่ละฤดูกาล ตั้งแต่ปี 2004/05 ถึง 2006/07 แก่ผู้ออกอากาศรายอื่น .

Sky Movies นำเสนอการปรับปรุงที่สำคัญในการให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ซึ่งรวมถึงการจัดระดับดาวโดยอิสระในรายชื่อภาพยนตร์ EPG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้นำทางได้ง่ายขึ้นสำหรับภาพยนตร์ที่มีให้เลือกมากมายในภาพยนตร์สิบเอ็ดเรื่อง ช่อง. ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ภาพยนตร์จำนวนหนึ่งดึงดูดผู้ชมมากกว่าหนึ่งล้านคนในการฉายในคืนแรก รวมถึง Star Wars: Episode II – Attack of the Clones และ Bend it Like Beckham

การตรวจสอบทางการเงิน

รายได้

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงเวลาเทียบเคียงกับ 1,766 ล้านปอนด์ สะท้อนถึงการเติบโต 11% ในจำนวนเฉลี่ยของสมาชิก DTH ผลงานโฆษณาที่เหนือตลาด และรายรับเชิงโต้ตอบที่สูงขึ้น

รายได้จากโฆษณาของ Sky เพิ่มขึ้น 11% เป็น 147 ล้านปอนด์ ซึ่งดีกว่าตลาดโฆษณาที่แบนในวงกว้างอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยการเจรจาข้อตกลงร่วมกันประจำปีส่วนใหญ่เสร็จสิ้นลงแล้ว Sky ยังคงมั่นใจว่าจะยังคงทำผลงานได้ดีกว่าอัตราการเติบโตของตลาดโฆษณาโดยรวมในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้

หากไม่รวมการรับรายรับแบบครั้งเดียวในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบระบบการรายงานของ NTL รายได้ค้าส่งในวงกว้างนั้นสอดคล้องกับช่วงเปรียบเทียบที่ 99 ล้านปอนด์

รายได้เชิงโต้ตอบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายรับจาก Sky Active และรายได้จากการเดิมพันรวม เพิ่มขึ้น 62% เป็น 147 ล้านปอนด์ โดยมีรายรับเพิ่มขึ้นจากทั้ง Sky Active และ SkyBet

รายได้ของ Sky Active เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 56 ล้านปอนด์ นี่เป็นเพราะการรวมกันของรายได้การขายปลีกที่เพิ่มขึ้นผ่าน SkyBuy การเดิมพันของบุคคลที่สาม รายได้จากการโฆษณาเชิงโต้ตอบ และรายได้จากการกู้คืนเงินอุดหนุน

รายรับของ SkyBet เพิ่มขึ้น 48 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเทียบเคียงเป็น 91 ล้านปอนด์ โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของจำนวนการเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกัน และจากการมีส่วนร่วมครั้งแรกจาก SkyBetVegas ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2546.

รายได้อื่นๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 9% เป็น 84 ล้านปอนด์ สาเหตุหลักมาจากการขายกล่อง Sky+ จำนวนมากขึ้นและรายได้จากการติดตั้ง Sky+ ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 5% เป็น 783 ล้านปอนด์ ค่าใช้จ่ายด้านกีฬาซึ่งคิดเป็น 69% ของการเพิ่มขึ้นทั้งหมด เพิ่มขึ้น 27 ล้านปอนด์เป็น 340 ล้านปอนด์ โดยได้แรงหนุนหลักจากการเพิ่มทั้งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและการแข่งขันรักบี้ยูเนี่ยนไฮเนเก้นคัพในฤดูกาลนี้ จำนวนสมาชิกช่องภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นและอัตราตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นของต้นทุนภาพยนตร์ได้รับการชดเชยด้วยการเคลื่อนไหวที่ดีในอัตราเฉลี่ยที่กลุ่มบริษัทสามารถซื้อดอลลาร์เทียบกับอัตราการป้องกันความเสี่ยงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ต้นทุนคงที่ ปีต่อปีที่ 202 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามเพิ่มขึ้น 3 ล้านปอนด์เป็น 176 ล้านปอนด์ โดยจำนวนสมาชิกเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นชดเชยด้วยการลดต้นทุนรวมต่อผู้ติดตามเนื่องจากการเริ่มแก้ไขข้อตกลงกับ MTV Paramount Comedy, Nickelodeon และ Music Choice Europe ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับช่องความบันเทิงและข่าวของ Sky ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 8 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในรายการของ Sky เอง

ค่าดำเนินการอื่นๆ

ต้นทุนทางการตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลดลง 1 ล้านปอนด์จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 215 ล้านปอนด์ แม้ว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในฐานสมาชิกก็ตาม การลดลงได้รับแรงหนุนหลักจากการติดตั้งที่น้อยลงและราคาต่อหน่วยที่ลดลงสำหรับกล่องรับสัญญาณ

ต้นทุนการจัดหาสมาชิก (“SAC”) ลดลงเหลือประมาณ 200 ปอนด์ในไตรมาสนี้ โดยสามารถประหยัดได้ในราคาต่อหน่วยของกล่องรับสัญญาณ

แคมเปญการตลาดสำหรับ Sky+ ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 มีส่วนทำให้รายจ่ายที่เหนือระดับเพิ่มขึ้น 3 ล้านปอนด์เป็น 25 ล้านปอนด์ และ 7 ล้านปอนด์ในค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็น 33 ล้านปอนด์

ต้นทุนการจัดการสมาชิก ซึ่งรวมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (“CRM”) ต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างพื้นฐาน และค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 30 ล้านปอนด์ในช่วงเทียบเคียงเป็น 191 ล้านปอนด์ ต้นทุน CRM ที่เพิ่มขึ้น 3 ล้านปอนด์สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยฐานสมาชิกที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำได้ในศูนย์บริการ การประหยัดเหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุน CRM ต่อสมาชิกลดลงอีก ซึ่งลดลง 6% ในช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทุนซัพพลายเชนและโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 13 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเทียบเคียงกับ 86 ล้านปอนด์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวน Sky+ และ Extra Digiboxes ที่ขายได้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 9 ล้านปอนด์ในช่วงเทียบเคียงเป็น 131 ล้านปอนด์ อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยมลดลง 6 ล้านปอนด์เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 58 ล้านปอนด์ สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรอง 5 ล้านปอนด์ในช่วงเทียบเคียงกับค่าความนิยม ซึ่งเดิมเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Opta Index Limited (“Opta”) เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกาศว่าจะปิด Opta

การขายการถือหุ้น 9.9% ของกลุ่มบริษัทใน Manchester United plc เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ทำให้มีกำไรพิเศษจากการจำหน่าย 2 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามการปฏิบัติทางบัญชีที่กำหนดโดย GAAP ของสหราชอาณาจักร บทบัญญัติที่ถือไว้ 33 ล้านปอนด์สำหรับการลงทุนของกลุ่มบริษัทในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด plc ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยบทบัญญัติเพิ่มเติมอีก 9 ล้านปอนด์สำหรับเงินลงทุนในสโมสรฟุตบอลที่เหลืออยู่ของกลุ่ม

หลังจากหักส่วนแบ่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทร่วมทุน ขาดทุน 5 ล้านปอนด์ในงวด และดอกเบี้ยสุทธิที่ค้างชำระ 42 ล้านปอนด์ กลุ่มบริษัทมีกำไรก่อนภาษี ค่าความนิยม และรายการพิเศษจำนวน 236 ล้านปอนด์

การเก็บภาษี

ค่าภาษีสุทธิทั้งหมดที่บันทึกไว้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวคือ 74 ล้านปอนด์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าภาษีปัจจุบันจำนวน 69 ล้านปอนด์และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 8 ล้านปอนด์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกหักล้างด้วยการปรับปรุงสุทธิสำหรับปีก่อนหน้าจำนวน 3 ล้านปอนด์ หากไม่นับผลกระทบของค่าความนิยม การร่วมทุน และรายการพิเศษ ส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกิจกรรมปกติอยู่ที่ 30%

หลังจากลบผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส่วนแบ่งภาษีของกลุ่มกิจการร่วมค้า (ซึ่งรวมถึงการบรรเทาทุกข์ของกลุ่มกิจการร่วมค้า) และการปรับปรุงในปีก่อน ภาระภาษีนิติบุคคลหลักสำหรับงวดคือ 66 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งลดลง 44 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาษีนิติบุคคลล่วงหน้า (“ACT”) ที่อนุญาตเป็น 22 ล้านปอนด์ ACT ที่เหลือ 10 ล้านปอนด์ที่เหลือในงบดุลของกลุ่มคาดว่าจะนำไปใช้อย่างเต็มที่กับภาระภาษีของกลุ่มในช่วงครึ่งหลังของปีงบการเงินนี้

รายได้

กำไรหลังหักภาษีสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 130 ล้านปอนด์ จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายในงวด (ไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่ในทรัสต์ ESOP) อยู่ที่ประมาณ 1,936 ล้าน กำไรต่อหุ้นก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับ 8.4 เพนนี เทียบกับ 5.1 เพนนีในช่วงเวลาเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,940,085,139 หุ้น

กระแสเงินสดและดอกเบี้ย

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ก่อนรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 72% ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 341 ล้านปอนด์ ด้วยกระแสเงินสดเพิ่มเติมอีก 60 ล้านปอนด์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มบริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 401 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งคิดเป็นการแปลง 142% ของกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าความนิยมและรายการพิเศษ

หลังจากได้รับครั้งเดียวจากการขายหุ้นของกลุ่มบริษัทในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด plc 62 ล้านปอนด์ ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 65 ล้านปอนด์ ดอกเบี้ยสุทธิ 48 ล้านปอนด์ ภาษี 24 ล้านปอนด์ และกระแสไหลเข้าสุทธิ 20 ล้านปอนด์ หนี้สินสุทธิลดลง 346 ล้านปอนด์ในช่วงเวลา 759 ล้านปอนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

เงินปันผล

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว จากความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัทและการอนุมัติของศาลสูงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ให้ขจัดการขาดแคลนทุนสำรองของบริษัท กรรมการจะประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2.75 เพนนีต่อหุ้นสามัญ วันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 31 มีนาคม 2547 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสถิติสูงสุดในวันที่ 2 เมษายน 2547 ปัจจุบันกรรมการคาดว่าจะเสนอเงินปันผลงวดสุดท้ายของปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เมื่อบริษัทฯ รายงานผลเบื้องต้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการตั้งใจที่จะรักษาโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทและจะกำหนดเงินปันผลในอนาคตโดยคำนึงถึงแนวโน้มการเติบโตของกำไรในอนาคต การสร้างกระแสเงินสดอิสระ และข้อกำหนดในการลงทุนของธุรกิจ

องค์กร

ผลจากการปรับอันดับความน่าเชื่อถือสองครั้งในไตรมาสนี้ หนี้ของกลุ่มบริษัทได้ย้ายไปอยู่ที่ระดับการลงทุน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546 Standard & Poor’s ได้เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มเป็น BBB- และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 Moody’s Investor Service ได้เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือเป็น Baa3 โดยที่แนวโน้มอันดับเครดิตทั้งสองมีเสถียรภาพ

ภายหลังการประชุมสามัญเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ลอร์ดรอธไชลด์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ลอร์ดรอธส์ไชลด์รับตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่โดยมีลอร์ดวิลสันแห่งดินตันเป็นประธาน โดยมีลอร์ดรอธไชลด์และอาร์เธอร์ ซิสคินด์เป็นประธาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีแผนที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคนใหม่ และอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าชิงและพิจารณาผู้สมัครรับตำแหน่งดังกล่าว

หลังจากการตัดสินใจของคณะกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว Gail Rebuck ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรของกลุ่ม

ภาคผนวก 1

สมาชิก Sky Channels

การเปิดปีก่อน ไตรมาสก่อน
Q2 2002/03 Q4 2002/03 Q1 2003/04 Q2 2003/04
ในขณะที่ในขณะที่
31/12/02 30/06/03 30/09/03 31/12/03

DTH 6,562,000 6,845,000 7,015,000 7,208,000
ดิจิทัล
บ้าน 1,2

รวมทีวี 26,025,000 26,154,000 26,200,000 25,955,000 4
บ้านใน
อังกฤษ
และ
ไอร์แลนด์ 3

รวมท้องฟ้า 25% 26% 27% 28%
ดิจิทัล
บ้านเป็น
เปอร์เซ็นต์
ของทั้งหมด
สหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์
บ้านทีวี

เคเบิล – สหราชอาณาจักร 3,355,000 3,266,000 3,267,000 3,282,000
เคเบิล – 596,000 605,000 584,000 580,000
ไอร์แลนด์

รวมฟ้า 10,513,000 10,716,000 10,866,000 11,070,000
จ่ายบ้าน

DTT 873,000 1,510,000 1,710,000 2,075,000
– สหราชอาณาจักร 3, 5

รวมท้องฟ้า 11,386,000 12,226,000 12,576,000 13,145,000
บ้าน

รวมท้องฟ้า 44% 47% 48% 51%
บ้านเป็น
เปอร์เซ็นต์
ของทั้งหมด
สหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์
บ้านทีวี

1: รวมสมาชิก DTH ในไอร์แลนด์ (315,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546, 297,000 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546, 286,000 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ
272,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545)

2: สมาชิก DTH รวมเฉพาะการสมัครสมาชิก Sky หลักเท่านั้น (ไม่มี
ยูนิตเพิ่มเติมจะถูกนับสำหรับ Sky+ หรือ Extra Digibox
การสมัครรับข้อมูล).

3: บ้านในสหราชอาณาจักรทั้งหมดประเมินโดย BARB และนำมาตั้งแต่ต้น
เดือนถัดจากสิ้นงวด (ตัวเลขล่าสุด ณ เดือนมกราคม
2547) จำนวนบ้านในไอร์แลนด์โดยประมาณโดย Nielsen Media Research
ดำเนินการเป็นประจำทุกปีในเดือนกรกฎาคม (ตัวเลขล่าสุด ณ กรกฎาคม
พ.ศ. 2546)

4: 2001 ข้อมูลสำมะโนของสหราชอาณาจักรถูกรวมเข้ากับข้อมูล BARB ใน
มกราคม 2547 ส่งผลให้มีการแก้ไขตัวเลขสำหรับบ้านในสหราชอาณาจักรทั้งหมด

5: บ้าน DTT ประเมินโดย BARB และนำมาตั้งแต่ต้น
เดือนถัดไป (ตัวเลขล่าสุด ณ มกราคม 2547) ตัวเลขเหล่านี้
อาจรวมถึงบ้านสกายหรือเคเบิลที่ใช้ทีวีหลายช่องอยู่แล้ว

บัญชีกำไรขาดทุนรวมสำหรับครึ่งปีสิ้นสุดวันที่31
ธันวาคม 2546

ก่อนค่าความนิยมและ 2546/2547
ความปรารถนาดีและครึ่งปีพิเศษ
รายการพิเศษ Total
รายการ
GBPm GBPm GBPm
หมายเหตุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

มูลค่าการซื้อขาย: 1,809 – 1,809
กลุ่มและ
ส่วนแบ่งของ
ข้อต่อ
กิจการ
มูลค่าการซื้อขาย
หัก: หุ้น (43) – (43)
ของข้อต่อ
กิจการ
มูลค่าการซื้อขาย
กลุ่มที่ 2 1,766 – 1,766
มูลค่าการซื้อขาย

ปฏิบัติการ 3 (1,483) (58) (1,541)
ค่าใช้จ่าย,
สุทธิ
EBITDA 12 341 – 341

ค่าเสื่อมราคา (58) – (58)
ค่าตัดจำหน่าย 8 – (58) (58)

ปฏิบัติการ 283 (58) 225
กำไร
(การสูญเสีย)

ส่วนแบ่งใน (5) – (5)
ข้อต่อ
กิจการ
ปฏิบัติการ
ผลลัพธ์
กำไร 4 – 2 2
การกำจัดของ
สินทรัพย์ถาวร
การลงทุน
จำนวน 4,9 – 24 24
เขียนกลับ
ถึง (เขียน
ปิด) คงที่
สินทรัพย์
การลงทุน
สุทธิ
กำไร 278 (32) 246
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
ก่อน
ดอกเบี้ยและ
การเก็บภาษี

ดอกเบี้ย 3 – 3
ลูกหนี้
และคล้ายคลึงกัน
รายได้
ดอกเบี้ย (45) – (45)
เจ้าหนี้และ
คล้ายกัน
ค่าใช้จ่าย
กำไร 236 (32) 204
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
ก่อน
การเก็บภาษี

ภาษี (คิดค่าบริการ) 5 (74) – (74)
เครดิตใน
กำไร
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
กำไร 162 (32) 130
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
หลังจาก
การเก็บภาษี

ตราสารทุน 6 (53)
เงินปันผล
เก็บไว้ 10 77
กำไร

รายได้ 7 8.4p (1.7p) 6.7p
(ขาดทุน) ต่อ
แบ่งปัน –
ขั้นพื้นฐาน
รายได้ 7 8.3p (1.6p) 6.7p
(ขาดทุน) ต่อ
แบ่งปัน –
เจือจาง

ก่อนค่าความนิยม 2002/2003 2002/2003
ความปรารถนาดีครึ่งปีเต็ม
และยอดรวมปีพิเศษ
รายการพิเศษเช่น Total
รายการตามที่ปรับปรุงใหม่* เช่น
ตามที่ปรับปรุงใหม่* ปรับปรุงใหม่*
ปรับปรุงใหม่*
GBPm GBPm GBPm GBPm
หมายเหตุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

มูลค่าการซื้อขาย: 1,550 – 1,550 3,263
กลุ่มและ
ส่วนแบ่งของ
ข้อต่อ
กิจการ
มูลค่าการซื้อขาย
หัก: (39) – (39) (77)
ส่วนแบ่งของ
ข้อต่อ
กิจการ
มูลค่าการซื้อขาย
กลุ่มที่ 2 1,511 – 1,511 3,186
มูลค่าการซื้อขาย

ปฏิบัติการ 3 (1,357) (64) (1,421) (2,938)
ค่าใช้จ่าย,
สุทธิ

EBITDA 12 198 – 198 467
ค่าเสื่อมราคา (44) – (44) (98)
ค่าตัดจำหน่าย 8 – (64) (64) (121)

ปฏิบัติการ 154 (64) 90 248
กำไร
(การสูญเสีย)

ส่วนแบ่ง 2 – 2 3
ข้อต่อ
กิจการ
ปฏิบัติการ
ผลลัพธ์
กำไร 4 – – – –
การกำจัด
ของคงที่
สินทรัพย์
การลงทุน

จำนวน 4,9 – (19) (19) (15)
เขียนไว้
กลับไปยัง
(เขียนไว้
ปิด) คงที่
สินทรัพย์
การลงทุน
สุทธิ
กำไร 156 (83) 73 236
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
ก่อน
น่าสนใจ
และ
การเก็บภาษี

ดอกเบี้ย 2 – 2 4
ลูกหนี้
และ
คล้ายกัน
รายได้
ดอกเบี้ย (62) – (62) (118)
เจ้าหนี้
และ
คล้ายกัน
ค่าใช้จ่าย
กำไร 96 (83) 13 122
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
ก่อน
การเก็บภาษี

ภาษี 5 1 (2) (1) 62
(ค่าใช้จ่าย)
เครดิตใน
กำไร
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
กำไร 97 (85) 12 184
(ขาดทุน) ต่อ
สามัญ
กิจกรรม
หลังจาก
การเก็บภาษี

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6 – –
เงินปันผล
เก็บไว้ 10 12 184
กำไร

รายได้ 7 5.1p (4.5p) 0.6p 9.6p
(ขาดทุน) ต่อ
แบ่งปัน –
ขั้นพื้นฐาน
รายได้ 7 5.0p (4.4p) 0.6p 9.5p
(ขาดทุน) ต่อ
แบ่งปัน –
เจือจาง
* ผลลัพธ์ครึ่งปีและเต็มปีสำหรับปี 2545/46 ได้รับการปรับใหม่หลังจากการนำ UITF abstract 38 “การบัญชีสำหรับ ESOP trusts” มาใช้

ไม่มีกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในช่วงเวลาใดนอกเหนือจากที่รวมอยู่ในบัญชีกำไรขาดทุน ยกเว้นการปรับปรุงในงวดก่อนที่เกี่ยวข้องกับการนำ UITF abstract 38 มาใช้ ผลสะสมของการปรับปรุงนี้คือลดลง 12 ล้านปอนด์ ให้เป็นสำรองกำไรขาดทุนยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ผลลัพธ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบเป็นส่วนสำคัญของบัญชีกำไรขาดทุนรวมนี้

บัญชีกำไรขาดทุนรวมสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

ก่อนค่าความนิยมและสามเดือน
ค่าความนิยมและค่าความนิยมสิ้นสุด 31
รายการพิเศษ ธันวาคม 2546
รายการ รวม
GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

มูลค่าการซื้อขาย: กลุ่ม 938 – 938
และส่วนแบ่งของ
ความร่วมมือกัน’
มูลค่าการซื้อขาย
หัก: ส่วนแบ่ง (22) – (22)
ความร่วมมือกัน’
มูลค่าการซื้อขาย
ผลประกอบการกลุ่ม 916 – 916

ปฏิบัติการ (784) (29) (813)
ค่าใช้จ่าย, สุทธิ

EBITDA 166 – 166
ค่าเสื่อมราคา (34) – (34)
ค่าตัดจำหน่าย – (29) (29)

ปฏิบัติการ 132 (29) 103
กำไร (ขาดทุน)

ส่วนแบ่งใน (8) – (8)
ปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ของ
ความร่วมมือกัน
กำไรจาก – 2 2
การกำจัดของ
สินทรัพย์ถาวร
การลงทุน
จำนวนเงินที่เขียน – (1) (1)
ปิดสินทรัพย์ถาวร
การลงทุน
สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) 124 (28) 96
ธรรมดา
กิจกรรม
ก่อนดอกเบี้ย
และการเก็บภาษี

ดอกเบี้ย 2 – 2
ลูกหนี้และ
รายได้ใกล้เคียงกัน
ดอกเบี้ย (21) – (21)
เจ้าหนี้และ
ค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน
กำไร (ขาดทุน) 105 (28) 77
ธรรมดา
กิจกรรม
ก่อนเก็บภาษี

ภาษี (คิดค่าบริการ) (37) – (37)
เครดิตใน
กำไร (ขาดทุน)
ธรรมดา
กิจกรรม
กำไร (ขาดทุน) 68 (28) 40
ธรรมดา
กิจกรรม
หลังหักภาษี

ตราสารทุน (53)
เงินปันผล
เก็บไว้ (ขาดทุน) (13)
กำไร

กำไร (ขาดทุน) 3.6p (1.5p) 2.1p
ต่อหุ้น –
ขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) 3.6p (1.5p) 2.1p
ต่อหุ้น –
เจือจาง

ก่อนค่าความนิยมและสามเดือน
ค่าความนิยมและค่าความนิยมสิ้นสุด 31
รายการพิเศษ ธันวาคม 2545
รายการ รวม
ตามที่ปรับปรุงใหม่* ตามที่ปรับปรุงใหม่* ตามที่ปรับปรุงใหม่*
GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

มูลค่าการซื้อขาย: กลุ่ม 806 – 806
และส่วนแบ่งของ
ความร่วมมือกัน’
มูลค่าการซื้อขาย
หัก: ส่วนแบ่งของ (21) – (21)
ความร่วมมือกัน’
มูลค่าการซื้อขาย
ผลประกอบการกลุ่ม 785 – 785

ปฏิบัติการ (705) (34) (739)
ค่าใช้จ่าย, สุทธิ

EBITDA 102 – 102
ค่าเสื่อมราคา (22) – (22)
ค่าตัดจำหน่าย – (34) (34)

ปฏิบัติการ 80 (34) 46
กำไร (ขาดทุน)

ส่วนแบ่ง 3 – 3
ปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ของ
ความร่วมมือกัน
กำไรจาก – – –
การกำจัดของ
สินทรัพย์ถาวร
การลงทุน
จำนวนเงินที่เขียน – (19) (19)
ปิดสินทรัพย์ถาวร
การลงทุน
สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) 83 (53) 30
ธรรมดา
กิจกรรม
ก่อนดอกเบี้ย
และการเก็บภาษี

ดอกเบี้ย 1 – 1
ลูกหนี้และ
รายได้ใกล้เคียงกัน
ดอกเบี้ย (31) – (31)
เจ้าหนี้และ
ค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน
กำไร (ขาดทุน) 53 (53) –
ธรรมดา
กิจกรรม
ก่อนเก็บภาษี

ภาษี (คิดค่าบริการ) 15 (2) 13
เครดิตใน
กำไร (ขาดทุน)
ธรรมดา
กิจกรรม
กำไร (ขาดทุน) 68 (55) 13
ธรรมดา
กิจกรรม
หลังหักภาษี

ทุน –
เงินปันผล
เก็บไว้ (ขาดทุน) 13
กำไร

กำไร (ขาดทุน) 3.6p (2.9p) 0.7p
ต่อหุ้น –
ขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) 3.5p (2.8p) 0.7p
ต่อหุ้น –
เจือจาง
* ผลลัพธ์สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายหลังการนำ UITF abstract 38 “การบัญชีสำหรับ ESOP trusts” มาใช้

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2546 2545 2546
ตามที่ปรับปรุงใหม่* as
ปรับปรุงใหม่*
GBPm GBPm GBPm
หมายเหตุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์ถาวร

ไม่มีตัวตน 8 478 594 536
ทรัพย์สิน
จับต้องได้ 346 336 346
ทรัพย์สิน
เงินลงทุน 9 37 69 74
861 999 956

หมุนเวียน
ทรัพย์สิน

หุ้น 662 627 370
ลูกหนี้:
จำนวนเงิน
ตกเนื่องจาก
ภายในหนึ่ง
ปี
– รอตัดบัญชี 50 – 31
สินทรัพย์ภาษี
– อื่นๆ 393 433 363
443 433 394

ลูกหนี้:
จำนวนเงิน
ตกเนื่องจาก
หลังจากนั้น
กว่าหนึ่งปี
– รอการตัดบัญชี 128 68 159
สินทรัพย์ภาษี
– อื่นๆ 61 136 64
189 204 223

เงินสดที่ธนาคาร 318 51 47
และในมือ
1,612 1,315 1,034

เจ้าหนี้:
จำนวนเงิน
ตกเนื่องจาก
ภายในหนึ่ง
ปี
– อื่นๆ (1,399) (1,192) (967)
เจ้าหนี้

กระแสไฟสุทธิ 213 123 67
ทรัพย์สิน

รวมสินทรัพย์ 1,074 1,122 1,023
ปัจจุบันน้อยลง
หนี้สิน

เจ้าหนี้:
จำนวนเงิน
ตกเนื่องจาก
หลังจากนั้น
กว่าหนึ่งปี
– ระยะยาว (1,077) (1,437) (1,152)
เงินกู้
– อื่นๆ (24) (17) (20)
เจ้าหนี้
(1,101) (1,454) (1,172)

บทบัญญัติ – (3) (3)
สำหรับ
หนี้สิน
และค่าใช้จ่าย
(27) (335) (152)

ทุนและ
เงินสำรอง –
ทุน
เรียกขึ้น 10 970 968 969
ทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 10 1,428 2,530 2,536
หุ้นเป็น 10 – 3 3
ออก
ESOP สำรอง 10 (9) (39) (35)
การควบรวมกิจการ 10 262 336 299
จอง
พิเศษ 10 14 – –
จอง
กำไรและ 10 (2,692) (4,133) (3,924)
บัญชีขาดทุน
10 (27) (335) (152)
หมายเหตุประกอบเป็นส่วนสำคัญของงบดุลรวมนี้

* งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายหลังการนำ UITF abstract 38 “การบัญชีสำหรับ ESOP trusts” มาใช้

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

2003/2004 2002/2003 2002/2003
ครึ่งปี ครึ่งปี เต็มปี
GBPm GBPm GBPm
หมายเหตุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

เงินสดสุทธิ 11a 401 255 664
ไหลเข้าจาก
ปฏิบัติการ
กิจกรรม

เงินปันผล 3 – 4
ได้รับจาก
ข้อต่อ
กิจการ

คืนวันที่
การลงทุน
และการบริการ
ด้านการเงิน

ดอกเบี้ย 3 2 3
ได้รับและ
คล้ายกัน
รายได้
ดอกเบี้ยจ่าย (51) (68) (127)
และคล้ายคลึงกัน
ค่าใช้จ่ายใน
ภายนอก
การเงิน
ดอกเบี้ย – – (1)
องค์ประกอบของ
สัญญาเช่าการเงิน
การชำระเงิน

เงินสดสุทธิ (48) (66) (125)
ไหลออกจาก
กลับมาบน
การลงทุน
และการบริการ
ด้านการเงิน

การเก็บภาษี

สหราชอาณาจักร (21) – (18)
บริษัท
เสียภาษีแล้ว
กิจการร่วมค้า (3) – –
ผ่อนจ่าย

เงินสดสุทธิ (24) – (18)
ไหลออกจาก
การเก็บภาษี

เมืองหลวง
รายจ่าย
และการเงิน
การลงทุน
ชำระเงินให้กับ (65) (44) (98)
ได้รับ
จับต้องได้
สินทรัพย์ถาวร
ใบเสร็จรับเงินจาก 68 – 1
ขายของ
สินทรัพย์ถาวร
การลงทุน

เงินสดสุทธิ 3 (44) (97)
ไหลเข้า
(ไหลออก)
จากเมืองหลวง
รายจ่าย
และการเงิน
การลงทุน

การเข้าซื้อกิจการ
และการจำหน่าย

ให้เงินทุนแก่ (2) (5) (15)
ข้อต่อ
กิจการ
การชำระคืน 3 2 5
เงินทุนจาก
ข้อต่อ
กิจการ

เงินสดสุทธิ 1 (3) (10)
ไหลเข้า
(ไหลออก)
จาก
การเข้าซื้อกิจการ
และการจำหน่าย

เงินสดสุทธิ 336 142 418
ไหลเข้าก่อน
การจัดการของ
ของเหลว
ทรัพยากรและ
การเงิน

การจัดการของ
ของเหลว
ทรัพยากร

(เพิ่มขึ้น) (175) – 1
ลดลงใน
ในระยะสั้น
เงินฝาก

การเงิน

รายได้จาก 10 – 5
ปัญหาของ
สามัญ
หุ้น
ทุน 11b – (1) (2)
องค์ประกอบของ
สัญญาเช่าการเงิน
การชำระเงิน
ลดลงสุทธิ 11b (75) (140) (425)
เป็นหนี้ทั้งหมด

เงินสดสุทธิ (65) (141) (422)
ไหลออกจาก
การเงิน

เพิ่ม 11b 96 1 (3)
(ลดลง) ใน
เงินสด

ลดลงใน 11b 346 142 423
หนี้สินสุทธิ
หมายเหตุประกอบเป็นส่วนหนึ่งของงบกระแสเงินสดรวมนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. พื้นฐานของการเตรียมการ

บัญชีระหว่างกาลสำหรับครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีที่สอดคล้องกับนโยบายบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรรมการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีภายหลังการนำ UITF abstract 38 “Accounting for ESOP trusts” มาใช้ ซึ่งได้มีการปรับปรุงผลลัพธ์ครึ่งปีและเต็มปีสำหรับปี 2545/03 (ดูหมายเหตุ 10 (iv)) บัญชีชั่วคราวสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ไม่ถือเป็นบัญชีตามกฎหมายและไม่ได้รับการตรวจสอบ แต่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดย Deloitte & Touche LLP รายงานของพวกเขาไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด บัญชีชั่วคราวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ข้อมูลทางการเงินสำหรับปี 2545/2546 ทั้งปีดึงมาจากงบการเงินสำหรับปีนั้น ยกเว้นการปรับปรุงใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่กล่าวข้างต้น ซึ่งได้ยื่นต่อนายทะเบียนของบริษัทแล้ว รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและไม่มีข้อความใด ๆ ตามมาตรา 237(2) หรือ (3) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2528

2 มูลค่าการซื้อขาย

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทที่มาจากธุรกิจประเภทหนึ่ง วิเคราะห์ได้ดังนี้

2003/2004 2002/2003 2002/2003
ครึ่งปี ครึ่งปี เต็มปี
GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สมาชิก DTH 1,285 1,112 2,341
สมาชิกเคเบิล 103 98 202
โฆษณา 147 133 284
โต้ตอบ 147 91 218
อื่นๆ 84 77 141
1,766 1,511 3,186
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สุทธิ

ก่อน
ความปรารถนาดี ความปรารถนาดี
และ 2546/2547
พิเศษ พิเศษ ครึ่งปี
รายการ รายการ รวม
GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

การเขียนโปรแกรม (i) 783 – 783
เกียร์และ 77 – 77
ที่เกี่ยวข้อง
ฟังก์ชั่น (i)
การตลาด 215 – 215
ผู้ติดตาม 191 – 191
การจัดการ
การบริหาร (ii) 131 58 189

เดิมพัน 86 – 86
1,483 58 1,541

ก่อน
ค่าความนิยม ค่าความนิยม 2545/2546 2545/2546
และครึ่งปีเต็ม
ยอดรวมทั้งหมด
รายการ รายการตามที่ปรับปรุงใหม่เป็น
ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่
GBPm GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

การเขียนโปรแกรม (i) 744 – 744 1,604
เกียร์ 74 – 74 143
และที่เกี่ยวข้อง
ฟังก์ชั่น (i)
การตลาด 216 – 216 400
ผู้ติดตาม 161 – 161 324
การจัดการ
การบริหาร (ii) 122 64 186 359
เดิมพัน 40 – 40 108
1,357 64 1,421 2,938

(i) จำนวนเงินที่แสดงเป็นจำนวนสุทธิ 8 ล้านปอนด์ (2552/2546: ครึ่ง .)
ปี 7 ล้านปอนด์; ทั้งปี 12 ล้านปอนด์) ลูกหนี้จาก
การกำจัดสิทธิ์ในการเขียนโปรแกรมที่ไม่ได้มาเพื่อใช้โดย
กลุ่มบริษัท และ 13 ล้านปอนด์ (2545/2546: ครึ่งปี GBP12 .)
ล้าน; ทั้งปี 26 ล้านปอนด์) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนด
ไปยังผู้แพร่ภาพกระจายเสียงบุคคลที่สามที่มีความจุช่องสัญญาณสำรอง

(ii) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2545/03 ทั้งปีรวม
ค่าความนิยมและสินค้าพิเศษมูลค่า 117 ล้านปอนด์
4 รายการพิเศษ สุทธิจากภาษี

2003/2004 2002/2003 2002/2003
ครึ่งปี ครึ่งปี เต็มปี
เครดิต ค่าธรรมเนียม เครดิต (ชาร์จ)
GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

ปล่อยของ – – 3
บทบัญญัติต่อต้าน
ITV Digital
การเขียนโปรแกรม
ลูกหนี้ (iii)

ยอดเยี่ยม – – 3
รายการปฏิบัติการ

กำไรวันที่ 2 – –
การกำจัดของคงที่
การลงทุนในสินทรัพย์ (i)

จำนวนเงินที่เขียน 24 (21) (15)
กลับไปที่ (เขียน
ปิด) สินทรัพย์ถาวร
เงินลงทุนสุทธิ (ii)

การรับรู้ของ – – 123
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ (iv)

รวมยอดพิเศษ 26 (21) 111
รายการ*
* รายการพิเศษทั้งหมดสำหรับครึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เป็นมูลค่าสุทธิของภาษีที่เรียกเก็บเป็นศูนย์ (ครึ่งปีครึ่งปี 2546: ค่าภาษี 2 ล้านปอนด์ และปี 2545/2546 ทั้งปี: 121 ล้านปอนด์ เครดิตภาษีสุทธิ)

(i) กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนที่จดทะเบียนในบมจ.แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยตระหนักถึงผลกำไรจากการขายจำนวน 2 ล้านปอนด์ (ดูหมายเหตุ 9)

(ii) จำนวนเงิน (เขียนกลับไปที่) ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร net

พ.ศ. 2546

กลุ่มบริษัทได้ลดข้อกำหนดสำหรับการลงทุนในหุ้นส่วนน้อยในสโมสรฟุตบอล 33 ล้านปอนด์ หลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด plc ในเดือนตุลาคม 2546 เป็นเงินสด 62 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการลงทุนในหุ้นส่วนน้อยที่เหลืออยู่ในสโมสรฟุตบอลอีก 9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

2002

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองสำหรับการลงทุนส่วนน้อยในสโมสรฟุตบอล ส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 21 ล้านปอนด์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ลดยอดรายได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนส่วนน้อยในบริษัทสื่อใหม่จำนวน 5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และลดทั้งการลงทุนและการตั้งสำรองสำหรับการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อต่อต้านการลงทุนในหุ้นของ Open TV ส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 3 ล้านปอนด์ ทำให้มูลค่าตามบัญชีของการลงทุนใน Open TV ของกลุ่มบริษัทไม่มีศูนย์

นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัทได้ลดข้อกำหนดในการลงทุนใน Chelsea Village plc ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านปอนด์ ตามข้อตกลงในการขายเงินลงทุนส่วนน้อยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546

(iii) การปล่อยบทสำรองสำหรับลูกหนี้รายการ ITV Digital

กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเต็มรูปแบบกับยอดคงเหลือที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดที่เป็นหนี้ของ ITV Digital ตามประกาศของผู้ดูแลระบบ ITV Digital เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 ให้ปิดบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนแพลตฟอร์ม ITV Digital และปิดการบริหาร ในระหว่างปี 2546 กลุ่มบริษัทได้รับเงินจำนวน 5 ล้านปอนด์จากผู้ดูแลระบบของ ITV Digital และได้ปลดเปลื้องข้อกำหนดในการดำเนินงานพิเศษจำนวน 5 ล้านปอนด์ตามลำดับ (3 ล้านปอนด์สุทธิจากภาษีที่เรียกเก็บ)

(iv) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หลังจากทบทวนการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีภายในกลุ่มบริษัท และผลจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์บางรายการภายในกลุ่มตามแผน มีหลักฐานเพียงพอ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
ภาษีกิจการ
ค่าใช้จ่า

(i) ค่าภาษีปัจจุบันสำหรับครึ่งปีจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
รวมค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นศูนย์ (ครึ่งปี 2545/2546:
2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 2002/2003 ทั้งปี: 2 ล้านปอนด์) ที่รอการตัดบัญชี
ภาษีสำหรับครึ่งปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 รวมค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมพิเศษของศูนย์ (2545/2546 ครึ่งปี: ไม่มี; 2002/2003
ทั้งปี: เครดิต 123 ล้านปอนด์)

(ii) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 18 ล้านปอนด์
(พ.ศ. 2546-2546: ครึ่งปี 134 ล้านปอนด์ และ 17 ล้านปอนด์ทั้งปี)
ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนของสหราชอาณาจักรในกลุ่มยังไม่ได้รับ
ได้รับการยอมรับ ความสูญเสียเหล่านี้สามารถชดเชยได้เฉพาะกับที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น
กำไรที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า
ในที่สุดกรรมการก็คาดหวังผลกำไรที่เพียงพอจะเกิดขึ้นที่นั่น
ในปัจจุบันมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการรับรอง a
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียเหล่านี้ ความสูญเสียคือ
ให้ดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีกำหนดตามกฎหมายปัจจุบัน
6 หุ้นปันผล

– เงินปันผลระหว่างกาล 53 – –
2.75p (2545/2546 ครึ่ง)
ปี: ไม่มี; 2002/2003
ทั้งปี: ไม่มี) ต่อ
หุ้นสามัญ
7 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติหลังหักภาษีของผู้ถือหุ้นที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด หักด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือในกลุ่ม พนักงาน Share Ownership Plan (“ESOP”) ไว้วางใจในช่วงเวลาดังกล่าว

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดหมายถึงกำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนทุน หารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด หักด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือในกลุ่ม ESOP trust ระหว่างงวด บวกจำนวนหุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอันเป็นผลจากสิทธิซื้อหุ้นและหุ้นอื่นๆ ที่มีศักยภาพคงเหลือในระหว่างงวด (ดูด้านล่าง)

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวดคือ:

ความปรารถนาดี
GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 536
ค่าตัดจำหน่าย (58)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 478
ค่าความนิยมจำนวน 272 ล้านปอนด์, 542 ล้านปอนด์ และ 5 ล้านปอนด์ อันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการของ Sports Internet Group (“SIG”), British Interactive Broadcasting (“BiB”) และ WAPTV Limited ตามลำดับ จะถูกตัดจำหน่ายเป็นระยะเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน พื้นฐานบรรทัด

ตาม FRS 11 การสอบทานการด้อยค่าได้ดำเนินการกับมูลค่าตามบัญชีของยอดดุลค่าความนิยม BiB และ SIG ณ สิ้นปีการเงินแรกเต็มหลังการซื้อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 การทบทวนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีการด้อยค่าถูกระบุในทั้งสองกรณี สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจที่ใช้การทบทวนเหล่านี้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญในการเดิมพันและรายได้เชิงโต้ตอบอื่นๆ ในช่วงห้าปีต่อจากนี้ และมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการคาดการณ์และการคาดการณ์สำหรับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก ธุรกิจ

9 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2546 2545 2546
ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่
GBPm GBPm GBPm
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

เงินลงทุนในการร่วมทุน 34 28 30
กิจการ
เงินลงทุนอื่น 3 41 44

รวมเงินลงทุน 37 69 74
การลงทุนอื่นๆ

พ.ศ. 2546

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กลุ่มบริษัทได้ประกาศว่าได้ขายการถือครองทั้งหมดของบริษัทในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด plc เป็นจำนวนเงิน 62 ล้านปอนด์ โดยรับรู้ถึงกำไรจากการขายจำนวน 2 ล้านปอนด์หลังจากการปล่อยสำรอง 33 ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เทียบกับการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 .

กลุ่มบริษัทได้เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการลงทุนในหุ้นส่วนน้อยที่เหลืออยู่ในสโมสรฟุตบอลอีก 9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

2002

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้อยในสโมสรฟุตบอล ซึ่งนำไปสู่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 21 ล้านปอนด์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ลดยอดรายได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนส่วนน้อยในบริษัทสื่อใหม่ลง 5 ล้านปอนด์ และลดทั้งการลงทุนและสำรองการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองสำหรับการลงทุนในหุ้นโอเพ่นทีวี ส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 3 ล้านปอนด์ ทำให้มูลค่าตามบัญชีของการลงทุนใน Open TV ของกลุ่มบริษัทลดลงเหลือศูนย์

นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัทได้ลดข้อกำหนดในการลงทุนใน Chelsea Village plc ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านปอนด์ ตามข้อตกลงในการขายเงินลงทุนส่วนน้อยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546

10 การกระทบยอดการเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นขาดดุล

(i) ในระหว่างงวดที่บริษัทออกหุ้นที่มีมูลค่าตลาด
จำนวน 14 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2546/2546: ครึ่งปี 1 ล้านปอนด์; ทั้งปี
6 ล้านปอนด์) ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิที่ได้รับ
ภายใต้แผนการแบ่งปันตัวเลือกต่างๆ ด้วยเงิน 10 ล้านปอนด์
(2002/2546: ครึ่งปีศูนย์; เต็มปี 5 ล้านปอนด์) ได้รับ
จากพนักงาน

(ii) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 338,755 ฉบับ
หุ้นเพื่อรองรับการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นใน
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งดอกเบี้ย 5% ที่เหลือใน
WAPTV Limited ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2544

(iii) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ศาลสูงมีมติให้ลด
บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทจำนวน 1,120 ล้านปอนด์ ตาม
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี
ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 การลดลงมีผล
เพื่อขจัดการขาดดุลกำไรขาดทุนของบริษัท
บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 จำนวน 1,106 ล้านปอนด์ และกำลังสร้าง
สำรองพิเศษที่ไม่สามารถแจกจ่ายได้จำนวน 14 ล้านปอนด์ ซึ่ง
หมายถึง ส่วนเกินของการลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มากกว่า
ขาดดุล งบดุลและกำไรขาดทุนของบริษัท
บัญชีจะไม่ถูกนำเสนอในใบแจ้งยอดชั่วคราวนี้

เล่น Royal Online V2 (iv) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ESOP ของกลุ่มฯ จัดขึ้น 1,280,337 ฉบับ สามัญ
หุ้นในบริษัทมูลค่าเฉลี่ย 6.72 ปอนด์สเตอลิงก์ต่อหุ้น
หุ้น 4,176,675 หุ้นที่ใช้ในระหว่างงวดเกี่ยวข้องกับ
การใช้แผนจูงใจระยะยาว เล่น Royal Online V2 (“LTIP”) และ Key
รางวัล Contributor Plan (“KCP”) อันเป็นผลมาจากการรับบุตรบุญธรรมของ
UITF บทคัดย่อ 38 หุ้น ESOP ของกลุ่มซึ่งได้แก่
ที่เคยถืออยู่ในการลงทุน ปัจจุบันแสดงเป็น
หักจากเงินกองทุนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ที่นำมา
สำรองกำไรขาดทุนล่วงหน้า ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ลดลง
12 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ผลกระทบของการนำ UITF abstract 38 มาใช้คือ
ตามการลดสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดย
47 ล้านปอนด์ และลดกำไรสำหรับปีเป็น 30 มิ.ย.
2546 โดย 6 ล้านปอนด์ (กำไรสำหรับ 6 เดือนถึง 31 ธันวาคม
2545: ลดลง 4 ล้านปอนด์)
11 หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด

ก) การกระทบยอดกำไรจากการดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงา

EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) คำนวณเป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน

13 การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ

การสืบสวนของ EC – FAPL

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการสอบสวนข้อตกลง การตัดสินใจ หรือแนวทางปฏิบัติจำนวนหนึ่งที่นำไปสู่การได้มาซึ่งสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลภายใน EEA รวมถึงการขายสิทธิพิเศษในการออกอากาศฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดย Football Association Premier League Limited (“FAPL “) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2545 BSkyB Limited และ FAPL ได้แจ้งข้อตกลงปัจจุบันของ BSkyB Limited สำหรับการออกอากาศการแข่งขันฟุตบอล FAPL ไปยังคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อขอการอนุญาตหรือการยกเว้นจากมาตรา 81 ของสนธิสัญญา EC FAPL ยังได้แจ้งกฎของ FAPL ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปด้วย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน FAPL โดยสรุปข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการขายสิทธิ์ออกอากาศของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกร่วมกันของ FAPL ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 กลุ่มบริษัทได้รับคำขอข้อมูลจากคณะกรรมาธิการยุโรปหลายครั้งเกี่ยวกับขั้นตอนการประมูลที่ดำเนินการโดย FAPL เกี่ยวกับการขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงสามปี 2547-2550 ในเดือนสิงหาคมและตุลาคม 2546 FAPL ประกาศว่ากลุ่มได้รับรางวัล (ขึ้นอยู่กับสัญญา) ทั้งสี่ชุดของสิทธิ์เฉพาะในสหราชอาณาจักรสำหรับฟุตบอล FAPL สดและสองแพ็คเกจ “ใกล้สด” ของสิทธิ์ฟุตบอล FAPL ของสหราชอาณาจักร (ทั้งสองอย่างล่าช้า ) แพ็คเกจสิทธิการมีชีวิตสี่ในห้าชุดในไอร์แลนด์และชุดสิทธิ “ใกล้สด” สองชุดในไอร์แลนด์ตั้งแต่ต้นฤดูกาล 2547/2548 จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล 2549/07 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงชั่วคราวกับ FAPL เกี่ยวกับการขายลิขสิทธิ์สื่อในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก และได้มีการบรรลุข้อตกลงชั่วคราวกับ BSkyB เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิ์ทางทีวีสำหรับการแข่งขันดังกล่าว . ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวกับ BSkyB นั้น BSkyB ได้ตกลงที่จะเสนอให้อนุญาตช่วงชุดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสูงสุดแปดนัดในแต่ละฤดูกาลให้กับผู้ออกอากาศรายอื่น ข้อตกลงชั่วคราวเหล่านี้จะถูกส่งไปเพื่อแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่สามในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการ BSkyB ได้ตกลงที่จะเสนอใบอนุญาตช่วงการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสูงสุดแปดนัดในแต่ละฤดูกาลให้กับผู้ออกอากาศรายอื่น ข้อตกลงชั่วคราวเหล่านี้จะถูกส่งไปเพื่อแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่สามในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการ BSkyB ได้ตกลงที่จะเสนอใบอนุญาตช่วงการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสูงสุดแปดนัดในแต่ละฤดูกาลให้กับผู้ออกอากาศรายอื่น ข้อตกลงชั่วคราวเหล่านี้จะถูกส่งไปเพื่อแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่สามในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการ

EC Investigation – สัญญาภาพยนตร์

คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังตรวจสอบเงื่อนไขว่าภาพยนตร์ที่ผลิตโดยสตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่ของสหรัฐฯ จะจัดหาให้กับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก (pay TV) ทั่วสหภาพยุโรป กลุ่มกำลังร่วมมือกับการสอบสวนนี้ ในขั้นตอนนี้ กลุ่มบริษัทไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทและผลลัพธ์ทางการเงินหรือไม่